با توجه به لزوم حضور جدی جوانان انقلابی در فضای مجازی و تشکیل جبهه جهادی در فضای سایبری به منظور آمادگیِ مقابله با تهاجم سازمان یافتة دشمنان انقلاب ؛ پنجمین دوره از جشنواره ملی جهاد مجازی به همت کانون فرهنگی هنری مهدی موعود (عج) حسین آباد و با همکاریِ دبیرخانة کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان وحمایت و نظارت ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور برگزار می گردد.


جهت مشاهده آیین نامة اجرایی پنجمین دوره جشنوارة ملی جهاد مجازی  اینجا  کلیک کنید.