مراسم تکریم امام جماعت مسجد امام حسین(ع) ترشابر و معارفه امام جماعت جدید برگزار گردید.